Общински Концесии
Разширено търсене
първа страница предишна страница 1 2 3 4 5 6 7 ... следваща страница последна страница
O - 001159 общинска концесия за услуга за Язовир, представляващ поземлен имот № 000129, ЕКАТТЕ 47278, в местността "Кара егрек", област Хасково, община Симеоновград, населено място Симеоновград с орган, представляващ концедента - кмета на община Симеоновград, предоставена на "БУЛФИШ 2012" ЕООД с БУЛСТАТ 202327312 за срок от 25 години от 05.10.2017 г.
O - 001158 общинска концесия за услуга за Поземлен имот с идентификатор 55155.501.1512, находящ се в гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Стефан Караджа", УПИ І - Паркинг в кв. 156 "а", област Пазарджик, община Пазарджик, населено място Пазарджик с орган, представляващ концедента - кмета на община Пазарджик, предоставена на "ИРОН" ООД с БУЛСТАТ 112529279 за срок от 35 години от 26.09.2017 г.
O - 001157 общинска концесия за услуга за Язовир "ПРАВЕЦ", ПИ № 505.7085 и № 505.7086, и Язовир "СКЪРНАВА", ПИ № 001968 в местността "Язовира", махала "Скърнава", област София, община Правец, населено място Правец с орган, представляващ концедента - кмета на община Правец, предоставена на "ТЕРА ТУР СЕРВИЗ" ЕООД с БУЛСТАТ 040902318 за срок от 15 години от 05.08.2016 г.
O - 001156 общинска концесия за услуга за ЯЗОВИР, кад. № 000314, област Хасково, община Димитровград, населено място Ябълково с орган, представляващ концедента - кмета на община Димитровград, предоставена на "БУЛ ЛЕС ИНВЕСТ" ЕООД с БУЛСТАТ 200410503 за срок от 15 години от 20.06.2017 г.
O - 001155 общинска концесия за услуга за Язовир "ОСИКОВИЦА", област София, община Правец, населено място Осиковица с орган, представляващ концедента - кмета на община Правец, предоставена на "УЕЙКБОРД БЪЛГАРИЯ" ООД с БУЛСТАТ 204325616 за срок от 15 години от 28.03.2017 г.
O - 001154 общинска концесия за услуга за Язовир в землището на с. Блъсково, област Варна, община Провадия, населено място Блъсково с орган, представляващ концедента - кмета на община Провадия, предоставена на "Ви Ен Джи Пауър" ЕООД с БУЛСТАТ 201670564 за срок от 20 години от 19.05.2017 г.
O - 001153 общинска концесия за добив за Сондаж № 9 от находище "Драгойново", поземлен имот № 064119, в местността "Бърчината", област Пловдив, община Първомай, населено място Драгойново с орган, представляващ концедента - кмета на община Първомай, предоставена на "ВОДА ДРАГОЙНА" ООД с БУЛСТАТ 107560539 за срок от 35 години от 19.05.2017 г.
O - 001152 общинска концесия за услуга за Язовир "Засмяно", област Варна, община Аксаково, населено място Засмяно, Радево с орган, представляващ концедента - кмета на община Аксаково, предоставена на "Интели инвест" ЕООД с БУЛСТАТ 148089270 за срок от 30 години от 15.06.2017 г.
O - 001151 общинска концесия за строителство за "Проектиране, изграждане и експлоатация на "СПОРТЕН КОМПЛЕКС" в поземлен имот № 61813.424.452, с площ от 102 989 кв.м., в местността "Байова борика", землището на гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград", област Благоевград, община Разлог, населено място Разлог с орган, представляващ концедента - кмета на община Разлог, предоставена на "ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ" АД с БУЛСТАТ 202909921 за срок от 35 години от 13.04.2017 г.
O - 001150 общинска концесия за услуга за "Двуетажна масивна сграда със застроена площ от 225.00 кв.м., находяща се в УПИ VІ - читалище, кв. 7 по регулационния план на с. Негушево, община Горна Малина, с площ на УПИ от 2 260 кв.м.", област София, община Горна Малина, населено място Негушево с орган, представляващ концедента - кмета на община Горна Малина, предоставена на "ВИХРОВЕНИЯ" ЕООД с БУЛСТАТ 202567866 за срок от 35 години от 19.02.2015 г.
версия 3.1.1